POLITYKA PRYWATNOŚCI
DANE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Firma Dorota Mozer Kancelaria Zarządcy Nieruchomości dostosowana jest do wymogów RODO, czyli unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, które obowiązują od 25 maja 2018 roku.

W świetle powyższego informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Dorota Mozer Kancelaria Zarządcy Nieruchomości, ul. Pólnicy 30/3, 80-177 Gdańsk, NIP: 584-188-71-51,
 • Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Pólnicy 30/3, 80-177 Gdańsk lub email: d.mozer@kancelariazarzadcy.pl

 

CEL PRZETWARZANIA
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 • Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Dorota Mozer Kancelaria Zarządcy Nieruchomości polegają na oferowaniu klientom produktów i usług  z zakresu Ustawy o własności lokali, Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz wymogami profesjonalnego programu do obsługi Wspólnot Mieszkaniowych As i Oskar.
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu wykonywania usługi administrowania lub zarządzania wspólnotą mieszkaniową, takich jak: imię i nazwisko i adres Właściciela nieruchomości oraz adres e-mail i telefon kontaktowy.
INFORMACJE O PRAWIE DO ŻĄDANIA DOSTĘPU

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, – wniesienia skargi do organu nadzorczego.
OKRES

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

 • przez czas wykonywania obowiązków usługi administrowania lub zarządzania Pani/Pana wspólnotą mieszkaniową (podstawa prawna art.6 ust. 1 c RODO; podstawę tę będziemy nazywać “obowiązkiem prawnym”)
 • przez czas, w którym przepisy nakazują na przechowywać dane, np. Podatkowe (podstawa prawna:   obowiązek prawny) lub
 • przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. Otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO, podstawę tę będziemy nazywać “naszym prawnie uzasadnionym interesem”)

INFORMACJA O SPOSOBIE PRZEKAZANIA INFORMACJI W CELU SKORZYSTANIA
Z POWYŻSZYCH PRAW

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: d.mozer@kancelariazarzadcy.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. Pólnicy 30/3., 80-177 Gdańsk.

Informujemy również, że:

 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
POLITYKA COOKIES
CZYM SĄ PLIKI COOKIES?

Pliki cookies to małe pliki tek­stowe reje­stru­jące aktyw­ność użyt­kow­nika online. Uła­twiają poru­sza­nie się po witry­nie oraz podej­mo­wa­nie roz­ma­itych dzia­łań, ponie­waż roz­po­znają urzą­dze­nie Użyt­kow­nika i wyświe­tlają stronę dopa­so­waną do jego indy­wi­du­al­nych pre­fe­ren­cji. Ich wyłą­cze­nie może spo­wo­do­wać błędne dzia­ła­nie strony oraz brak dostępu do nie­któ­rych funkcji.

JAKIEGO RODZAJU PLI­KÓW COOKIES
UŻY­WAMY I W JAKI SPO­SÓB JE WYKORZYSTUJEMY?

Stałe pliki cookies
Pliki cookie konieczne do prze­pro­wa­dze­nia pod­sta­wo­wych czyn­no­ści w ser­wi­sie, takich, jak trans­ak­cje itp. Pozo­stają na urzą­dze­niu użyt­kow­nika aż do momentu ręcz­nego usunięcia.

Sesyjne pliki cookies
Pliki cookies pozwa­la­jące zapa­mię­tać wybory doko­nane przez Użyt­kow­nika i uży­wane m.in. przy logo­wa­niu. Pozo­stają na urzą­dze­niu użyt­kow­nika do czasu wylo­go­wa­nia z ser­wisu lub zamknię­cia przeglądarki.

Pliki cookies słu­żące do analiz
Pliki cookies pozwa­la­jące zbie­rać dane zwią­zane ze spo­so­bem korzy­sta­nia z witryny inter­ne­to­wej, w tym tre­ści kli­kane przez użyt­kow­nika pod­czas prze­glą­da­nia witryny, i umoż­li­wia­jące ulep­sza­nie dzia­ła­nia oraz struk­tury serwisu.

Pliki cookies uży­wane do targetowania
Pliki cookies zapa­mię­tu­jące infor­ma­cje doty­czące korzy­sta­nia z witryny inter­ne­to­wej, umoż­li­wia­jące pro­po­no­wa­nie użyt­kow­ni­kom pro­mo­cji i innych infor­ma­cji dosto­so­wa­nych do ich preferencji.

Usu­wa­nie pli­ków cookies
Każdy rodzaj prze­glą­darki ofe­ruje moż­li­wość blo­ko­wa­nia i kaso­wa­nia pli­ków cookie. Wię­cej infor­ma­cji na temat zarzą­dza­nia pli­kami cookie można uzy­skać, korzy­sta­jąc z poniż­szych linków: