NASZE USŁUGI

Zarządzanie i administrowanie Nieruchomościami

9
rejestracja Wspólnoty poprzez zgłoszenie jej do stosownych urzędów, uzyskanie numeru NIP i Regon oraz założenie rachunku bankowego
9
protokolarne przejęcie nieruchomości wraz z jej dokumentacją techniczną od dewelopera lub administratora
9
przygotowanie projektów umów oraz kontrolę nad prawidłowością wykonania umów na dostawę mediów: wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, odprowadzenia ścieków, wywozu nieczystości
9
przygotowanie dokumentów (statut, regulaminy) normalizujących funkcjonowanie Wspólnoty wraz z kompletem uchwał formalizujących powstanie Wspólnoty
9
zawieranie, zmiany oraz rozwiązywanie umów ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej
9
opracowywanie i opiniowanie zawieranych umów
9
przygotowywanie i organizowanie corocznych zebrań Wspólnoty, a także zebrań zwoływanych zgodnie z Ust. O Własności Lokalu z dn. 24 czerwca 1994 art.31
9
Naliczanie i rozliczanie zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną
9
przygotowanie projektów planu gospodarczego
9
nadzór nad utrzymaniem w należytym porządku i czystości części wspólnych budynku
9
weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości
9
prowadzenie wykazu lokali oraz ich właścicieli
9
pomoc w pozyskaniu kredytów preferencyjnych jak i ogólnodostępnych dla wspólnot mieszkaniowych
9
wyszukiwanie dodatkowych źródeł przychodów Wspólnoty

Obsługa techniczna

9
Prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji
9
Prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami
9
Przechowywanie i utrzymywanie w należytym stanie dokumentacji technicznej budynku
9
Przeprowadzanie okresowych przeglądów zgodnie ustawą Prawo Budowlane oraz warunkami gwarancyjnymi
9
Organizacja i nadzór nad konserwacją budynku
9
Organizacja pogotowia lokatorskiego
9
Przygotowywanie planów remontowych
9
Realizacja planów remontów zgodnie z przyjętymi uchwałami
9
Pozyskiwanie wykonawców usług i robót budowlanych, negocjowanie cen i warunków umów
9
Bieżące informowanie zarządu Wspólnoty o stanie technicznym nieruchomości i stopniu zaawansowania przeprowadzanych prac remontowych

Obsługa księgowo – bankowa

9
Prowadzenie księgowości przy pomocy specjalistycznego programu komputerowego
9
Rozliczanie kosztów zużycia mediów w mieszkaniach tzn. ciepłej i zimnej wody oraz ogrzewania
9
Przechowywanie dokumentacji statystycznej i księgowo-rozliczeniowej
9
Prowadzenie rachunku bankowego Klienta
9
Prowadzenie sprawozdawczości Klienta dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami
9
Dostęp przez Internet do indywidualnej kartoteki właściciela lokalu (e-kartoteka)
9
Windykacja należności z tytułu zarządu nieruchomością wspólną, aż do skierowania sprawy na drogę sądową
9
Roczne rozliczenie świadczeń za rok poprzedni po zebraniu sprawozdawczym
9
Bieżące informowanie Klienta o kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, mediów oraz kosztów remontów

Działając w warunkach konkurencji rynkowej nieustannie dbamy o atrakcyjność naszej oferty i dorównywanie najlepszym wzorcom w naszej branży. Budujemy system zarządzania nieruchomościami zorientowany na potrzeby Właścicieli nieruchomości. Aby osiągnąć ten cel musimy w sposób elastyczny dostosowywać naszą pracę do indywidualnych preferencji obecnych oraz potencjalnych klientów. Podnosimy swoje kwalifikacje i wiedzę szczegółową, aby jeszcze lepiej realizować stawiane przed nami zadania. Jesteśmy otwarci na Państwa oczekiwania, uwagi i propozycje. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania, służymy bezpłatną radą i pomocą.